& Z No.0  ( Conflict ), 2014, Lin Zhenghong & Zhou Zeliang, C - Print, 50 x 70 cm